Wijzigingen in ziektewet vanaf 2013

Iedereen die vanaf 1 januari 2012 ziek bij u uit dienst gaat (tot 28 dagen na laatste werkdag!), gaat u terugvinden op uw gedifferentieerde ziektewetpremie. Deze premie wordt daarmee afhankelijk van het aantal medewerkers dat de ziektewet instroomt.
 • Ik adviseer u uw jaarlijkse premie nota goed te controleren, dat begint met een zorgvuldige administratie van al uw verzuimgegevens per medewerker. En dus ook van die medewerkers die bij u uit dienst gaan
 • U loopt door deze aanpassing van de wet het risico meer kosten te gaan maken voor verzuimende werknemers; in dit geval de vangnetters. U kunt deze kosten beperken door het beleid ten aanzien van vangnetters in uw huidig verzuimbeleid op te nemen.
Een vangnetter is een zieke
 • werknemer wiens dienstverband is beëindigd op bedrijfseconomische gronden (via een gezamenlijke deal, UWV of rechter)
 • werknemer met een bepaalde tijd contract van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd
 • werknemer die is ontslagen wegens het niet-voldoen aan de ziekteverzuimverplichtingen (meestal via UWV of rechter ontslagen)
 • werknemer met wie het dienstverband wegens een verstoorde relatie is beëindigd (meestal via een gezamenlijke deal of via de rechter)
 • flexwerker, uitzendkracht, oproepkracht, werkloze
Wetsvoorstel op hoofdlijnen
 • Vanaf 1 januari 2014 geldt premiedifferentiatie in de Ziektewet: werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer van hun werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen
 • Grote werkgevers worden vanaf 2016 ook financieel verantwoordelijk voor de WGA-lasten van de ZW vangnetters
 • Wijziging ziektewetcriterium: UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. Bij verlies verdienvermogen van < 35%, is er geen recht op Ziektewet uitkering
 • Invoering arbeidsverledeneis: de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering is vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt
 • Uitkering teruggebracht tot 70% van minimumloon (hierover is nog geen consensus in de Kamer)
 • Buiten beschouwing blijven zwangerschap, orgaandonoren en no-riskers.
Waarom deze veranderingen?
Kort gezegd: de vangnetters zorgen inmiddels voor de helft van de WIA instroom. De regering neemt waar dat het aantal flexwerkers stijgt en onderzoek wijst uit dat zij minder vaak (gedeeltelijk) het werk hervatten t.o.v. werknemers met een vast dienstverband. Geconstateerd werd dat werklozen, uitzendkrachten en andere flexwerkers een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico hebben dan werknemers in vaste dienst. Reden om het wettelijk kader van de ZW aan te passen. Wellicht zal dit wetsvoorstel nog met enige aanpassingen door de tweede kamer worden geaccepteerd.

 (Bron: zorghulpatlas, UWV, belastingdienst, Maartenpublications, Mercer Signaal)