Meer verlof mogelijk voor werknemer

 
Regelmatig krijg ik vragen over zorgverlof. De komende jaren verandert er veel voor werkgevers. Zodra dit bekend is, vermeld ik die in mijn nieuwsbrief, dus houd die in de gaten of schrijf u hier in , zodat u automatisch op de hoogte blijft.
 
Modernisering regelingen voor verlof
Per 1 januari 2015 worden een aantal regelingen rondom verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof aangepast, met als doel het combineren van werk en zorg eenvoudiger te maken.
 
 
Calamiteiten-, kort- en langdurig zorgverlof
Vanaf 1 juli 2015
Het wordt mogelijk kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof op te nemen om mensen die niet directe familie zijn te helpen.

  • De werknemer mag voor 'alle noodzakelijke zorg' langdurend zorgverlof opnemen.
  • Zo ook voor onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van het werk vragen.
  • Ook voor spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van naasten en noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van die personen. 

De regels nu
Zorgverlof is alleen bedoelt iemand met een levensbedreigende ziekte te verzorgen.
 
 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Vanaf 1 juli 2015

  • Een vrouw die zwanger is van een meerling heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot minimaal 6 weken daarvoor.
  • Ziekenhuisopname van het kind wordt opgeteld bij het bevallingsverlof, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken.
  • Werkneemster kan verzoeken om na 6 weken bevallingsverlof het restant van het verlof gespreid opnemen gedurende de opvolgende 30 weken. De vrouw zal dit verzoek moeten doen uiterlijk drie weken nadat het verlof is ingegaan. De werkgever zal – uiterlijk twee weken na het verzoek – met het verzoek instemmen tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.
  • Als de vrouw tijdens het bevallingsverlof overlijdt, dan gaat dat verlof over naar de vader van het kind met behoud van loon/UWV uitkering.

De regels nu
Een vrouw heeft vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot minimaal 4 weken daarvoor recht op verlof. Er werd geen rekening gehouden met ziekenhuisopname, veelal ging het verlof over in ziekteverzuim t.g.v. bevalling.
 
 
Vaderverlof
Naast het recht op twee werkdagen betaald kraamverlof, hebben vaders vanaf 1 januari 2015 ook recht op drie dagen onbetaald verlof bij geboorte van hun kind. De werkgever mag dit niet weigeren.
Als de moeder overlijdt bij de geboorte van het kind, dan krijgt de vader het bevallingsverlof van de moeder.
 
 
Ouderschapsverlof
Vanaf 1 juli 2015

  • De werknemer kan om elke wijze van opname (periode of opnamepatroon) van het ouderschapsverlof vragen.
  • De werknemer kan direct na indiensttreding om opname van het (resterende) ouderschapsverlof verzoeken. De (ex)werkgever moet een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof. 

De regels nu
Tot nog toe was dat beperkt. Werkgever kon aangeven welke vorm het best past in het bedrijf. Werknemer hoeft niet meer minimaal een jaar in dienst te zijn. 
 

Wet aanpassing arbeidsduur
Vanaf 1 januari 2015
Werknemers kunnen één keer per jaar een aanvraag indienen voor een wijziging van hun contractuele arbeidsduur. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan zelfs worden afgeweken.
 
De regels voordien
Werknemers kunnen een per 2 jaar een verzoek indienen hun aantal uren per week te verminderen
 
 
Participatiewet
Creëren van banen voor arbeidsgehandicapten: er moeten extra banen komen voor mensen met een beperking. Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
Lukt dit niet dan kan het kabinet een quotum gaan afdwingen. De eerste meting is in 2016 over resultaten uit 2015.
 
 
Mobiliteitsbonus
Werkgevers die een oudere werknemer in dienst nemen kunnen hiervoor een mobiliteitsbonus ontvangen. Per 1 januari 2015 geldt deze regeling bij het aannemen van uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder. Tot 2015 was dit bij 50 jaar of ouder.
 
 
Werkkostenregeling verplicht
Vanaf 1 januari 2015 wordt de Werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.
 
 
Tot slot
Per 1 januari 2015 moet u in het bezit zijn van een (kopie)brief van de belastingdienst waarin de VAR van de zzp’er voor 2015 wordt verlengd.
 
(Bron: HR select, XpertHR, Divosa, P&Oactueel)
 

 
 

Renée Aben
De Groendijck 4A
3465 JB Driebruggen

Telefoon  06-10357735
Email  renee@aben-personeelszaken.nl
algemene voorwaarden  algemene voorwaarden
disclaimer  disclaimer
privacy statement  privacy statement

Abonneer op de nieuwsbrieven