Het nieuwe arbeidsrecht

De komende jaren verandert er veel voor werkgevers. Regelmatig krijg ik daar vragen over. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid op 10 juni 2014 akkoord bevonden en is er iets meer duidelijkheid over zaken, die voor werkgevers van belang zijn. Zodra nog meer details ingevuld zijn, vermeld ik die in mijn nieuwsbrief, dus houd die in de gaten of schrijf u hier in , zodat u automatisch op de hoogte blijft.
 
Op basis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigen er per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 behoorlijk wat regels in het arbeidsrecht. Welke maatregelen moet u nemen ten aanzien van tijdelijke contracten en ontslag als deze wijzigingen ingaan?
 
Jongere werknemers en premiekorting
Per 1 juli 2014
Naast de premiekorting voor oudere werknemers is er nu ook een premiekorting voor het in dienst nemen van jonge werknemers die uit de WW of de bijstand komen.
 
Geen proeftijd
Per 1 januari 2015
Tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of minder mogen geen proeftijd meer bevatten. Het gaat om tijdelijke contracten die op of na 1 januari 2015 zijn aangegaan. U mag dus wel een proeftijd benoemen in tijdelijke contracten die langer als 6 maanden duren.
 
Geen relatie- en concurrentiebeding
Per 1 januari 2015
Het relatie- en concurrentiebeding in tijdelijke contracten aangegaan op of na 1 januari 2015 wordt verboden. Uitzondering is mogelijk voor die gevallen, waarin de werkgever meent dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Dit is alleen geldig als u de reden van dit zwaarwichtig belang schriftelijk motiveert in de  arbeidsovereenkomst.
 
Werkgever krijgt een aanzegtermijn
Per 1 januari 2015
Werkgevers moeten een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of zij de arbeidsovereenkomst willen voortzetten en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt voor (opvolgende) contracten van zes maanden of langer. Verzuimt een werkgever dit, dan is hij de werknemer een maand loon verschuldigd (en bij niet tijdig nakomen een boete naar rato). Schriftelijk willen zeggen dat u dit per aangetekende post moet doen. Mocht u een email met de aanzegging willen versturen, vraag dan de medewerker om een bevestiging zodat u bewijs van aanzeggen hebt.
 
De ketenregeling wijzigt naar 3-2-6
Per 1 juli 2015
•de maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht naar twee jaar, in die periode mag u drie contracten geven.
•de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.
•afwijking bij cao van de maximale duur en het maximale aantal contracten wordt aan voorwaarden gebonden.
 
In dienst blijven na pensionering?
Per 1 juli 2015
Helaas heeft uitstel van de wet ertoe geleidt dat er geen reparatiemogelijkheden zijn v.w.b. de ketenaansprakelijkheid bij gepensioneerden. U wilt wellicht een werknemer na zijn pensioen in dienst houden. Misschien als 0-uren of voor minder uren per week? Dit is risicovol omdat u te maken krijgt met een voortzetting van het aantal dienstjaren. Neem even contact met mij op als u dit overweegt.
 
Scholingsplicht
Per 1 juli 2015
Er komt een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers, waar werknemers ook verplicht aan moeten deelnemen. Deze scholingsplicht wordt nog nader uitgewerkt. Ik adviseer u om uw studiekostenregeling of uw bedrijfsreglement aan te passen omdat deze scholingskosten in de toekomst wellicht aftrekbaar zijn van een transitievergoeding.
 
High potentials
Per 1 juli 2015
U krijgt de mogelijkheid, mits dit bij cao is afgesproken, om 10% van uw personeel te behouden bij afspiegelen. Dit geldt voor medewerkers die bovengemiddeld scoren. Ook deze regeling behoeft nog nadere uitwerking.
 
Ontslagvergoeding voor bijna iedereen wettelijk vastgesteld 
Per 1 juli 2015
In de nieuwe regels is vastgelegd dat bijna iedereen, mits de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd,  na ontslag een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding (transitievergoeding) krijgt.
 
Verplicht passende arbeid te aanvaarden en verkorte WW-duur
Per 1 januari 2016
De duur van het recht op WW wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering gekoppeld blijft aan het laatstverdiende loon. Werkelozen worden na 6 maanden WW-uitkering verplicht passende arbeid te aanvaarden.
 
Wijzigingen in het ontslagrecht
Per 1 januari 2016
U kunt alleen nog naar het UWV bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor alle overige ontslaggronden moet u naar de kantonrechter.
 
Bovenstaand een sterk verkorte opsomming van alle veranderingen. De wet moet op veel punten nog nader worden uitgewerkt, ik houd u op de hoogte zodra daar meer zekerheid over is. Zijn uw arbeidsovereenkomsten straks nog actueel? Heeft u uw nul-uren en min/max contracten al aangepast? Leest u het komende jaar mee, zodat u op de hoogte blijft?
 
Heeft u nog vragen? U kunt uiteraard altijd even vrijblijvend bellen.
Ik ben 4 juli 2014 tot en met 12 juli 2014 op vakantie.
 
(Bron: van Gelderen advocaten, Xpert HR, mr S. Schaeffer)