Vereenvoudiging ri&e-regels voor kleine bedrijven

In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico's voor veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Ook staat hierin welke maatregelen uw als werkgever neemt om deze risico's te verminderen.
 
De risico's op de werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • lawaai;
  • gevaarlijke straling;
  • specifieke risico's voor jongeren of zwangere vrouwen.
Naast de risico's legt uw werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij gaat nemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen.
 
Op 1 april zijn de regels verandert in de Arbowet voor de ri&e die een werkgever moet opstellen. De wijzigingen zijn van toepassing op werkgevers met ten hoogste 25 werknemers. Het wordt voor hen gemakkelijker en goedkoper om aan de ri&e-verplichting te voldoen. Het is voor deze groep bedrijven niet meer verplicht deskundige hulp in te schakelen bij het laten toetsen van hun ri&e, mits zij gebruik maken van een ri&e-instrument dat voor hun branche is opgesteld.
 
Een ri&e levert een belangrijke bijdrage aan goede arbeidsomstandigheden in een onderneming. In de ri&e legt de werkgever vast welke risico’s werk oplevert voor zijn werknemers. In een plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de ri&e, beschrijft de werkgever welke maatregelen hij neemt om deze risico’s te minimaliseren.
 
Ook moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de mogelijkheid bieden om de ri&e van het bedrijf in te zien. Branches hebben de afgelopen jaren, met betrokkenheid van Arbo deskundigen, ri&e-instrumenten ontwikkeld waar kleine bedrijven gebruik van kunnen maken. Via het Steunpunt RI&E-instrumenten op www.rie.nl zijn deze instrumenten beschikbaar. Met deze vereenvoudiging van wetgeving wordt een betere naleving van de ri&e-verplichting beoogd en besparen bedrijven met ten hoogste 25 werknemers administratieve lasten.
(Bron: ministerie SZW en praktijkgids arbeidsrecht Kluwer)