Renee's news

Compensatie regeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Veel werkgevers hebben moeite met het feit dat zij hun medewerker de verplichte transitievergoeding moeten betalen na 2 jaar ziekte. Met als gevolg ‘slapende’ dienstverbanden (d.w.z. er werd geen ontslagvergunning aangevraagd, waardoor er geen recht op transitievergoeding was). Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel die compensatie van deze vergoeding regelt moet u met een aantal zaken rekening houden.
 
Per wanneer?
Bedoeling is dat de wet op 1-4-2020 ingaat, én een terugwerkende kracht heeft tot 1-7-2015 (ingangsdatum WWZ). We hebben het dus over oude (vanaf 1-7-2015) en nieuwe (per 1-4-2020) gevallen.
 
Wat is het verschil?
 • De oude gevallen betreffen betalingen aan medewerkers, na 2 jaar ziekte, die u heeft gedaan voor 1-4-2020.
 • De nieuwe gevallen betreffen betalingen aan medewerkers, na 2 jaar ziekte, die u heeft gedaan vanaf 1-4-2020.
U kunt het betaalde bedrag terugvragen bij het UWV, die deze teruggave elektronisch (via het UWV Werkgeversportaal) zal regelen. 

Wat heeft u daarvoor nodig?
Omdat de wet en de uitvoering ervan nog in ontwikkeling is zal hier later meer over bekend worden. Voor alsnog is het goed uw ontslagdossier aan te vullen met de volgende zaken:
 • De arbeidsovereenkomst met uw werknemer
 • De beschikking waaruit blijkt dat het UWV (of de kantonrechter) toestemming heeft verleend de arbeidsovereenkomst op te zeggen (c.q. is ontbonden) vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Een eventuele beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden na 2 jaar ziekte en het verstrijken van de opzegperiode
 • Bewijs van arbeidsongeschiktheid in de vorm van de beschikking WIA of ZW-uitkering. Heeft u deze niet in uw bezit dan kunt u de bedrijfsarts om een verklaring vragen
 • Een kopie van de loonstrook
 • Een berekening van de transitievergoeding
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding (kopie bank) aan werknemer. 
Wat zijn de termijnen?
 • Voor de oude gevallen: Deze aanvraag moet u uiterlijk op 30 september 2020 hebben ingediend.
 • Voor de nieuwe gevallen: Uiterlijk 6 maanden na betaling van de (volledige) vergoeding aan werknemer. 
Hoe wordt deze regeling gefinancierd?
De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), de premie hiervoor zal gaan stijgen.
 
Overigens lijkt deze compensatieregeling samen te lopen met andere afspraken uit het regeerakkoord, welke worden uitgewerkt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), wat een aanpassing van de WWZ uit 2015 moet gaan worden.
 

Bron: XpertHR, HR Rendement
 

Is uw personeelsadministratie privacy proof?

AVG in het MKB

Door nieuwe technologieën en flexibilisering van de werkplek (ook voor de werkgever zelf) ontstaat er een spanningsveld tussen mogelijkheden om uw werk te vereenvoudigen en de nieuwe privacywet. De AVG is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens; geautomatiseerd, maar ook handmatig.

Bijvoorbeeld: uw sollicitanten sturen u een CV toe. Zij beschrijven daarin niet alleen hun werkervaring, maar voegen ook een pasfoto toe en benoemen vrijwilligerstaken. Welke informatie heeft u nog nodig na 1 of 2 jaar? En wat doet u met het CV? 
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op iedere MKB-ondernemer, ook als u slechts een paar medewerkers in dienst heeft. Vanaf die datum moet u kunnen verantwoorden hoe u met persoonsgegevens omgaat.
Bijvoorbeeld: denk eens na welke gegevens u (soms onbewust) verwerkt in uw bedrijf. Het zijn er meer dan u denkt. Bijvoorbeeld het CV, maar ook de logs van toegangspasjes, camerabeelden, productiegegevens, cookies, adresbestanden, bsnnr’s, pasfoto’s, logs van websitebezoeken, verslagen van functioneringsgesprekken, misschien wel van 20 jaar terug. Daarnaast communiceert u met Arbodiensten, opleidingsinstituten, leasemaatschappijen en andere externe partijen. Ongemerkt gaan er veel persoonsgegevens over en weer.
Op zich is dit geen probleem. Mits u kunt verantwoorden waarom u deze gegevens heeft, waarom u ze bewaart en wat u ermee doet. Dat is wat de AVG van u gaat vragen. En mocht u niet langer kunnen verantwoorden waarom u deze gegevens bewaart, dan dient u ze te vernietigen.
Bijvoorbeeld: uw medewerker is al 20 jaar in dienst en u heeft ieder jaar een gesprek met hem. Zijn de gegevens van 15 jaar terug nog relevant of noodzakelijk? Zo niet > weg ermee!
Wat te doen?
Hoewel ik weet dat u hier niet op zit te wachten, adviseer ik u een inventarisatie te maken van alle persoonsgegevens die u verwerkt, waarom en hoe lang u ze verwerkt en wie verantwoordelijk is voor de verwPlakkenerking.  U moet ook nadenken over bewaartermijnen en het up-to-date houden van relevante gegevens.
 
Het doel is om zo min mogelijk gegevens te bezitten en te verwerken, het voorkomen van verkeerd gebruik en bewustwording van rechten en plichten van alle betrokkenen.
Bijvoorbeeld: uw medewerkers krijgen een bloemetje als ze gaan trouwen of een kind krijgen. Is het nodig dat u gegevens over de partner of het kind bewaart (het geboortekaartje)?

Stappenplan:
Het stappenplan valt uiteen in:
 • Interne verwerking van persoonsgegevens
 • Inventarisatie van gegevens die u deelt met andere partijen 
PIA
U gaat de komende tijd meer lezen over PIA’s (Privacy Impact Assessments) oftewel gegevensbeschermingeffectsbeoordeling. Hiermee onderzoekt u welk effect de verwerking van persoonsgegevens heeft op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het is een methode om te kijken of u, in uw onderneming, voldoende rekening houdt met de privacybelangen van iedereen én of u deze gegevens mag verwerken.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan met aanleiding (datalekken!) en zonder aanleiding opvragen hoe u rekening houdt met privacybelangen. Maar ook uw medewerkers kunnen dit vragen. Dit zijn goede redenen om met de nieuwe wet aan de slag te gaan.
 
Uitgangspunten
 • Met welk doel verwerkt u welke gegevens?
 • Wat is hiervoor de wettelijke grondslag?
 • Hoe heeft u deze gegevens beveiligd?
 • Hoelang bewaart u deze?
 • Hoe accuraat zijn de gegevens?
 • Wat zijn de rechten van betrokken partijen? 
Door met deze uitgangspunten te gaan werken creëert u bewustwording bij uzelf en bij degene die de gegevens verwerkt. U kunt de risico’s beoordelen en bepalen welke maatregelen genomen moeten worden.
 
Let op: vanaf 25 mei 2018 heeft u documentatieplicht. Dit wil zeggen dat u moet kunnen aantonen dat u technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Pagina's