Wijziging subsidie regeling voor werkgevers bij lage lonen

Kent u het LIV (Lage-inkomensvoordeel)?
 
De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een relatief laag loon passende ondersteuning te bieden zodat werkgevers hen sneller een kans geven. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een loonkostenvoordeel (subsidie) voor werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben. De subsidie gaat per 1 januari 2017 in.
 
Wanneer ontvangt u dit?

  • Verdient uw medewerker 100% tot 110% van het wettelijk minimumloon dan ontvangt u 2000 euro per jaar
  • Verdient uw medewerker 110% tot 125% van het wettelijk minimumloon dan ontvangt u 1000 euro per jaar. 

Zo wordt gesteld. In werkelijkheid is de berekening minder makkelijk uit te leggen. Het totaal verdiende loon in enig jaar moet worden gedeeld door het aantal verloonde uren. Het totaal verdiende loon is namelijk inclusief overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering etc. De overheid verwijst in de regeling naar het loon dat op de jaaropgave staat.
 
U weet dus pas achteraf of u hiervoor in aanmerking komt. Het UWV bepaalt uw recht en de hoogte van de subsidie aan de hand van uw aangifte loonheffingen vanuit de Polis administratie. Vul dus niet alleen het loon maar ook het aantal verloonde uren goed in! U hoeft niets aan te vragen. Het UWV berekent dit en keert deze subsidie aan u uit.
 
Let op dat definitieve bedragen pas in mei 2017 bekend zijn en de uitkering over 2017 pas in mei 2018 wordt betaald.
 
Welke eisen zijn er in ieder geval?
Uw medewerker heeft minimaal 1248 verloonde uren per jaar, zijnde 24 uren per week
Uw medewerker mag jonger zijn dan 23 jaar of heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 
U kunt ook recht op LIV hebben bij een dienstverband dat korter duurt. Er moet dan een dienstverband van tenminste 6 aaneengesloten maanden zijn, voor minimaal 24 uur per week, zijnde 624 verloonde uren.
 
Hoe verloopt dat uitbetalen van de subsidie?
1.U krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
2.Bent u het niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
3.De Belastingdienst stuurt u een definitieve vaststelling van uw LIV. Dat doen zij vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die zij van UWV krijgen.
4.De Belastingdienst betaalt u binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling uw LIV uit.
 
Regelhulp voor werkgevers
Het ministerie van SZW heeft een onlineregelhulp gepubliceerd. Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten of u recht heeft op het LIV en wat de hoogte en duur ervan is.
Zie hiervoor deze link.
 
bron: Dik van Leeuwerden (ADP), XpertHR, Rijksoverheid, salarisnet, Belastingdienst
 

Denk andersom; hoe voorkom ik een dienstverband met zzp'ers in mijn bedrijf?

Werkt U met Zzp’ers in uw bedrijf?
Wat te doen met het uitstellen van handhaving door Belastingdienst?
Denk andersom: hoe voorkom ik een dienstverband!

Hoe was het ook alweer?
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is van kracht per 1 mei 2016 en schaft het gebruik van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af. De wet DBA heeft gevolgen voor U als U zelfstandigen (zzp’ers/freelancers) inhuurt.
Opdrachtgever en opdrachtnemer worden na inwerkingtreding van de wet DBA gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor controle op de (fiscale) beoordeling van de arbeidsrelatie. Opdrachtgevers, -nemers en hun belangorganisaties hebben overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Die beoordeelt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking.
De Belastingdienst zou de controles op het gebruik en naleving van een juiste modelovereenkomst per 1 mei 2017 via de reguliere loonheffingscontrole gaan handhaven.

Problemen!
Vanwege problemen bij de Belastingdienst heeft staatssecretaris Wiebes de naleving en handhaving uitgesteld tot 1 januari 2018. M.a.w. de omstreden wet wordt doorgeschoven naar het volgend kabinet. Tot die tijd zit u als opdrachtgever in onzekerheid.
Deze nieuwsbrief is bedoelt u ondanks bovenstaande onzekerheden toch handvatten te geven hoe, zo goed mogelijk, om te gaan met uw zzp’ers/freelancers (wat fiscaal gezien overigens hetzelfde betekend).
 
Waar moet U op letten?
Check het dossier van de, in uw bedrijf werkende zzp’ers, op onderstaande documenten;

  • Heeft u van uw zzp’ers een (model)overeenkomst?
  • Bent u in het bezit van een kopie van het paspoort?
  • Weet u of de zzp’er een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten?

Komen de werkzaamheden die de zzp’er voor u verricht overeen met wat u schriftelijk heeft vastgelegd? Mist u een van onderstaande documenten, dan zou het kunnen dat de Belastingdienst uw dossier (fiscaal) niet compleet vind. Daarmee loopt u een risico.
De crux in uw samenwerking met een zzp’er ligt aan het feit dat u heel goede afspraken gemaakt kunt hebben, dat u beiden met plezier en naar tevredenheid samenwerkt, maar dat de Belastingdienst daar wel iets van mag en kan vinden.
 
Waar let de Belastingdienst op?

Wanneer is er sprake van werknemerschap? Wanneer is er sprake van ondernemerschap?
Loon Facturatie
Gezag Expertise, specialist
Arbeid verplicht Arbeid vervangbaar
Werkgeversaansprakelijkheid Aansprakelijkheid ligt bij ondernemer

Hoe regelt U dit?
‘Als werkgever is het dus van belang om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet DBA een schriftelijke overeenkomst op te stellen die is afgestemd op de fiscale kernbepalingen van een modelovereenkomst. De voorbeeldovereenkomsten op de website van de Belastingdienst kunnen daarbij als leidraad dienen. Daarbij moet U er ook op letten dat de feitelijke werkzaamheden in overeenstemming zijn of worden gebracht met die fiscale kernbepalingen.’
 
Laten we andersom denken:
De Belastingdienst laat u in onzekerheid over de wet DBA, maar het Burgerlijk Wetboek bevat definities omtrent het ontstaan van een arbeidsovereenkomst/dienstverband. De arbeidsovereenkomst is als een bijzondere overeenkomst wettelijk geregeld in Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de liefhebber een link.
Een arbeidsovereenkomst is 'de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt indienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.'

En dit is nu precies wat u met de inzet van zzp’ers wilt voorkomen.

 
Welke bepalingen moet u minimaal opnemen?

  • Loon vs facturatie: maak afspraken omtrent facturatie.
  • Gezag vs expertise: geef aan dat u de zzp’er inhuurt als specialist die iets toevoegt aan uw bedrijf wat u zelf niet of onvoldoende in huis hebt. Stel ook dat u geen gezag uitoefent op de wijze waarop de zzp’er zijn werkzaamheden verricht.
  • Arbeid verplicht vs vrije vervanging; geef aan dat de zzp’er zichzelf mag laten vervangen door een andere specialist zodat de werkzaamheden door kunnen gaan bij afwezigheid.
  • Werkgeversaansprakelijkheid vs ondernemersaansprakelijkheid: leg vast dat uw zzp’er zichzelf heeft verzekerd tegen schade en dat u, als opdrachtgever, eventuele schade zal verhalen op de zzp’er.

 
Welke documenten kunt u hiervoor gebruiken?
Gezien de ongewisse situatie waar u nu mee te maken heeft adviseer ik een algemene overeenkomst te gebruiken; die met de bepalingen ’geen gezag en vrije vervanging’. Als voorbeeld geef ik u een link naar de modelovereenkomst inhoudend: geen werkgeversgezag en geen verplichting tot persoonlijke arbeid, opgesteld door FNV Zelfstandigen.

Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt en de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen. In deze overeenkomst is onder andere opgenomen dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen. Ook kan de opdrachtnemer zelf beslissen of hij het werk door een ander laat doen en wie die ander is. Ik verwijs u ook naar uw branche organisatie; zij hebben wellicht ook een goedgekeurde modelovereenkomst.
 
Deze modelovereenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en lijken u voorlopig de meeste houvast te bieden. Natuurlijk moeten de werkzaamheden wel in overeenstemming zijn met hetgeen u afspreekt in uw overeenkomst!
 

Pagina's